Rezultati procenjivana veličine populacija modrovrana u 2010. godin

Jedan od najvažnijih zadataka projekta je procenjivanje rasporstranjenosti i broja gnezdećih parova modrovrana na teritoriji županija Bač-Kiškun i Čongrad. Ranije nije vršeno podrobno istarživanje na ovom području. U 2010. godini u procenjivanju revira učestvovali su partnerske organizacije (NP Kiškunšag i NP Kereš-Maroš), u radu su se angažovali randžeri nacionalnih parkova i volonteri Mađarskog ornitološkog društva.

Modrovrana lovi sa visoke osmatračnice (Szekeres Ottó)

Rad na terenu je relativno jednostavan kada se radi o modrovranama; potrebno je pažljivo pregledati sve visoke tačke koje modrovrane koriste za osmatranje terena. Ptice se lako uočavaju prilikom lova, obično se zadržavaju na električnim vodovima, na vrhovima suvih stabala ili na višljim žbunovima.


U doba gnežđenja dva puta se obilazi teren i modrovrane koje se zadržavaju na istom mestu, na istim osmatračnicama smatraju se jednim parom, i tako se dobijaju rezultati, a ti podaci se pomoću odgovarajućeg komputerskog softvera prikazuju na karti. 

Reviri modrovrana u dve županije (Aleksza Róbert / Kiskunsági Nemzeti Park)
 

U 2010. godini je na teritoriji županija Bač-Kiškun i Čongrad izbrojano je 364 gnezdećih parova modrovrana.


Ova godina je iz aspekta uspešnosti gnežđenja bila je specifična, naime na početku maja učestale i obilne padavine nepovoljno su uticale na zauzimanje revira, usled trajno haldno vreme ranopolagana legla su propala, a dobar deo ptica su napustila zauzete revire i početkom juna na drugim mestima započeli gnežđenje. Zbog toga smo bili prinuđeni da od sredine juna i tokom jula nastavimo popis revira sve do izleganja mladih. U 2011. godini ponovićemo procenjivanje broja gnzedeće populacije.