Stanište

 

Modrovrana je ravničarska ptica, izbegava guste, zatvorene sastojine šuma. Karakteristična staništa za modrovranu su šumostepe, stare vodoplavne šume, peščarske livade sa belim topolama, močvarno barska staništa sa šumarcima i pašnjaci. U nedostatku takvih staništa nastanjuje se pre svega na staništima sa mozaičnim stepama, ekstenzivnim oranicama i drvoredima. Pošto se gnezdi u dupljama neophodna su stara stabla.